Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid 

1.1 Deze voorwaarden zijn toepasselijk op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten.  

2. Aanbieding en totstandkomen van overeenkomsten 

2.1 Tenzij anders vermeld zijn onze aanbiedingen vrijblijvend. Een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging onzerzijds binnen 8 werkdagen na opdrachtverlening, danwel op het moment dat wij een begin van uitvoering der overeenkomst maken. 

2.2 De door ons gegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting. lndien 'franco huis' is aangeboden, is dat onder de voorwaarde dat levering in volle wagenladingen geschiedt. Bij deelleveringen zijn wij gerechtigd een toeslag op de prijs in rekeníng te brengen, en is onze wederpartiij gehouden die te betalen aan ons.  

2.3 Wij behouden ons het recht voor om, in geval van ingrijpende wijzigingen in het door ons aangeboden assortiment van producten, de overeengekomen (extra) condities te herzien. Een zodanige herziening geeft de wederpartij geen recht op enige schadevergoeding, noch vormt dit een genoegzame reden voor een eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door de wederpartij. 

3. Levertijd 

3.1 De door ons genoemde levertijd is indicatief en draagt niet het karakter van een fatale termijn. 

3.2 In geval van overmacht aan onze zijde, waarvan sprake is zodra een omstandigheid voordoet die ons nakoming van de leveringsverbintenis tijdelijk of blijvend verhindert en die niet zijn oorzaak vindt in onze grove 

schuld of onze opzet, wordt onze verbintenis tot levering opgeschort, nochtans zonder dat de wederpartij de onderliggende overeenkomst kan ontbinden of gerechtigd wordt tot schadevergoeding. 

3.3 Partijen zijn evenwel gerechtigd de onderliggende overeenkomst te ontbinden zodra onze leveringsverbintenis blijvend onmogelijk is, danwel die verbintenis gedurende drie maanden door overmacht in de zin van dit artikel is verhinderd. 

3.4 Overschrijding van de door ons genoemde levertijd of daarop gestoelde ontbinding zal onze wederpartij geen recht op schadevergoeding geven, tenzij die overschrijding te wijten is aan grove schuld of opzet aan onze zijde. 

4. Betaling 

4.1 Tenzij anders overeengekomen, is de betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum of levering, al naar gelang het laatste voorvalt. 

4.2 Het enkele verstrijken van de termijn van 30 dagen, danwel van de anderszins bepaalde termijn, brengt de wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim. 

4.3 Betaling in geld door de wederpartij aan ons zal eerst worden toegerekend aan de oudste vordering tot betaling, ongeacht de aanwijzing van de wederpartij tot voldoening welker verbintenis de betaling strekt. 

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt onze wederpartij rente aan ons verschuldigd op de voet van 1 % per maand. 

4.5 Niet of niet tijdige voldoening door de wederpartij aan zijn opeisbare betalingsverplichtingen, maakt ons gerechtigd tot vergoeding van incassokosten. Als bewijs van verschuldigdheid dezer kosten is voldoende de betrekkelijke rekening van de raadsman. ln ieder geval is ter zake de buitengerechtelijke incassokosten de wederpartij een bedrag verschuldigd van '15% der opeisbare hoofdsom, met een minimum van +/- € 340,- en een maximum van +/- € 3400,-. 

4.6 Plaats van betaling wordt in alle geval geacht te zijn Utrecht, ongeacht of wij een betalingsadres elders aanwijzen. 

4.7 De bevoegdheid tot verrekening is uitgesloten. 

4.8 Verzuim van de wederpartij met betrekking tot een betalingsverbintenis, doet alle overige betalingsverbintenissen van hen jegens ons terstond opeisbaar worden. Datzelfde geldt indien de wederpartij het vrije beheer over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest. 

4.9 leder tekortschieten van onze wederpartij bij nakoming van een opeisbare verbintenis geeft ons het recht de overeenkomst ie ontbinden, waarbij het tekortschieten zal worden aangemerkt als ontbindende voorwaarde. 

5. Levering 

5.1 Tenzij anders overeengekomen, is de levering af onze bedrijfsvestiging.  

5.2 lndien levering franco adres wederpartij is overeengekomen, zijn wij tot niet meer gehouden dan terbeschikkingstelling van de te leveren zaak of zaken op de plaats die zo nabij mogelijk het zaakadres van onze wederpartij is gelegen en die over verharde weg is te bereiken door het gebezigde vervoermiddel. Alsdan dient de wederpartij zorg te dragen voor lossing van het door ons gebezigde vervoermiddel en dat voor eigen rekening en risico. Voor lossing staat de wederpartij dertig minuten ter beschikking. Overschrijding daarvan leidt tot verschuldigdheid van vergoeding voor wachttijd. 

6. Verpakking 

6.1 Tenzij anders overeengekomen leveren wij de te leveren zaken af zonder verpakking. 

6.2 lndien wij ons verbonden hebben tot verpakking, zullen wij slechts gehouden zijn zorg te dragen voor verpakking geschikt voor landtransport zonder op- of overslag. 

6.3 lndien wij gebruik maken van verpakkingsmiddelen die geschikt zijn voor hergebruik, zoals - maar niet beperkt tot - pallets en silo's/containers, is onze wederpartij gehouden deze na gebruik franco en in goede staat aan ons bedrijf te retourneren. 

6.4 ln geval levering van onze producten plaatsvindt op pallets, is op die pallets onze palletregeling van toepassing. Een informatieblad met daarop de details van deze palletregeling wordt ter gelegenheid van de eerste levering op pallets die wij aan een nieuwe afnemer doen aan die nieuwe afnemer overlegd. Overigens wordt het betreffende informatieblad jaarlijks met onze nieuwe prijslijsten aan al onze afnemers toegestuurd. 

6.5 Het totale door onze wederpartij conform lid 3 geretourneerde aantal pallets mag nooit groter zijn dan het door ons in eerdere instantie aan die wederpartij geleverde aantal. Retournering van deze pallets kan bovendien uitsluitend plaatsvinden binnen twee jaar na levering en slechts na voorafgaand overleg met ons. 

6.6 lngeval levering van onze producten plaatsvindt in silo's/containers, zijn hierop aparte voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden worden ter gelegenheid van de eerste levering van (een) silo('s)/container(s) die wij aan een nieuwe afnemer doen aan die nieuwe afnemer overlegd. Overigens worden de betreffende voorwaarden jaarlijks met onze nieuwe prijslijsten aan al onze afnemers toegestuurd. 

7. Garantie en reclames 

7.1 De wederpartij is gehouden de geleverde zaken terstond na levering te inspecteren. 

7.2 Tekortkoming in hoeveelheid, maat en gewicht dient zij op de vrachtbrief aan te doen tekenen op straffe van verval van aanspraak. 

7.3 Uiterlijk waarneembare gebreken in de geleverde zaken dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na levering schriftelijk te worden gereclameerd, op straffe van verval van aanspraken. 

7.4 Niet uiterlijk waarneembare gebreken in de geleverde zaken dienen door de wederpartij onverwijld schriftelijk te worden gereclameerd vanaf het moment dat die gebreken aan de wederpartij bleken danwel haar redelijkerwijs hadden kunnen blijken, al naar gelang het eerst voorvalt. 

7.5 ln alle geval vervalt iedere aanspraak op garantie 6 maanden na de dag van aflevering. 

7.6 lndien de wederpartij de onderliggende overeenkomst buitengerechtelijk ontbindt, komt haar geen retentierecht toe op de geleverde zaak of zaken.  

7.7 ln geval van gerechtvaardigde reclame, zijn wij tot niet meer of anders gehouden dan vervanging van de zaak door een deugdelijke, dan wel tot restitutie van de koopprijs, zulks te onzer keuze. 

8. Eigendomvoorbehoud 

8.1 Wij behouden ons de eigendom van de door ons geleverde of te leveren zaak of zaken voor, totdat integraal aan ons zullen zijn voldaan; 

a) de door de wederpartij verschuldigde prestaties voor alle krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of verrichte of te verrichten werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot de koopprijs; 

b) vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van enigerlei overeenkomst met ons, waaronder die tot schadevergoeding. 

8.2 lndien de wederpartij uit of mede uit de in lid 1 bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt is dit een zaak die wij voor ons zelf doen vormen en houdt de wederpartij deze voor ons als eigenaar totdat aan alle verplichtingen als in lid 1 bedoeld is voldaan. 

8.3 lndien enige zaak ingevolge lid 1 of lid 2 aan ons in eigendom toebehoort, kan de wederpartij daarover uitsluitend beschikken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening. 

8.4 lndien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestatie(s) als in lid 1 bedoeld, zijn wij gerechtigd de zaak of zaken die aan ons toebehoren voor rekening van de wederpartij te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De wederpartij verleent ons daartoe reeds vooralsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor haar in gebruik zijnde ruimte(n) of terrein(en) te (doen) betreden. 

9. Rechtskeuze 

9.1 Tenzij anders overeengekomen beheerst het Nederlandse recht onze rechtsverhouding jegens de wederpartij.  

9.2 Met uitsluiting van enige andere rechter, is de absoluut bevoegde rechter in de stad Utrecht als enige bevoegd in eerste aanleg, onverminderd de bevoegdheid van enige andere rechter in het kader van conservatoire maatregelen en spoedvoorzieningen, terwijl wij voorts bevoegd zijn volgens de normale regels van relatieve competentie te werk te gaan. 

9.3 Voor de uitleg van gebruikelijke handelsafkortingen in schriftelijk vastgelegde overeenkomsten, wordt die der Incoterms gehanteerd in de meest recente versie. 

9.4 Ter beoordeling van de kredietwaardigheid van de afnemer staat het Knauf vrij om de financiële gegevens van haar cliënten ter inzage door te zenden naar haar kredietverzekeringsmaatschappij. Knauf zal de kredietverzekeringsmaatschappij verplichten deze gegevens vertrouwelijk te behandelen, doch zij aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.